Els alumnes de 1r de batxillerat (tots els cursos i modalitats) que hagin de recuperar les matemàtiques al setembre tenen dues opcions:

Opció A

El 40 % de la nota de la recuperació correspon a la presentació del dossier de problemes. Aquest problemes, s’han de resoldre i estar ben  presentats. 

El 60 % restant de la nota correspon a la realització de una proba de cinc problemes del esmentat dossier.

Opció B

 Els alumnes que no presentin el dossier, obtindran el 100 % de la nota a l’examen de recuperació sobre la matèria sencera del curs.